گروه فوق تخصص کلیه و فشار خون

گروه فوق تخصص کلیه و فشار خون

پزشکان این دپارتمان

 گروه فوق تخصص کلیه و فشار خون

دکتر ترانه مجیدی

فوق تخصص کلیه و فشار خون

درخواست وقت ملاقات
 گروه فوق تخصص کلیه و فشار خون

دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی

متخصص داخلی ، فوق تخصص کلیه و فشار خون و پیوند کلیه

فوق تخصص کلیه و فشار خون

درخواست وقت ملاقات