امور اداری

رئیس امور اداری :

 • دریافت دستور وبرنامه کار از از سرپرست مربوطه .
 • راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کار بین آنها .
 • برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع موجودسازمان .
 • برنامه ریزی جهت ارتقاءمستمر کیفیت فرایند ها .
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل.
 • تهیه شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وابلاغ به آنها .
 • نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند مرخصی  ، ترفیعات ،بازنشستگی ، ……برابرقوانین ومقررات استخدامی.
 • نظارت برکارهای دفتری وارسال ومراسلات ستاد ومراکز تابعه .
 • رسیدگی ونظارت برمتصدیان امور عمومی مراکز .
 • رسیدگی ومراقبت دفاتر حضور وغیاب کارکنان وکارت زنی .
 • بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها.
 • شرکت در کمیسون ها ونشت های مربوطه .
 • تهیه گزارش لازم برای مقام مافوق .
 • بررسی آمار عملکرد ماهانه واحد های زیر مجمومه وارائه راهکار جهت بهینه  سازی فعالیتها .
 • پیگیری موارد تخلف اداری وکاری پرسنل ومسائل حقوقی مرکز تا حصول نتیجه .
 • انجام دیگر کارها مربوطه برابر دستور مقام مافوق .
 • نظارت وسرپرستی (مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات ،چاپ وتکثیر ، نقلیه ،انبار  ملزومات ،کارگزینی ، نگهبانی ،کارپردازان ،دبیرخانه )
 • جایگزین سرپرست .
 • جوابگویی به شکایات پرسنل وارباب رجوع  
 • برگزاری جلسات حل مسائل پرسنل .