بخش ICU ریه

این بخشمجهز به 8 تخت ویژه اتوماتیک با مانیتورینگ و تجهیزات تخصصی به بیماران بدحال خدمات ارائه مینماید. بیماران بستری در این بخش شامل بیماران بدحال ریوی از جمله پنومونی، COPD، سرطان ریه و بیماران بد حال نورولوژیکی از قبیل سکته های مغزی، بیماران کما، تشنج های مداوم و … می باشد. بیماران این بخش تحت نظر پزشک مقیم متخصص داخلی نیز قرار داشته و وضعیت بیماران را پایش می نمایند.

پزشکان این دپارتمان