درباره پزشک

آدرس: خیابان آزادی -  تقاطع گل گشت  -  ساختمان آتیه  تلفن:

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس