درباره پزشک

آدرس: آبرسان ، پشت قنادی ایوبی ، اول چایکنار ، ساختمان پزشکی ایوان ، طبقه ۷ تلفن: 33356105

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس