درباره پزشک

آدرس: خیابان آزادی، نبش پمپ بنزین مارالان، ساختمان بهاران، طبقه اول تلفن: ۳۳۲۵۱۷۷۰ آدرس سایت اینترنتی: dryaraghy.ir

عضو گروه جراحی قلب و عروق بیمارستان شمس

آدرس: خیابان آزادی، نبش پمپ بنزین مارالان، ساختمان بهاران، طبقه اول
تلفن: ۳۳۲۵۱۷۷۰
آدرس سایت اینترنتی: dryaraghy.ir