درباره پزشک

آدرس: تلفن:

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس