دکتر بهروز نقیلی

درباره پزشک

عضو گروه مشاور خانواده و روانشناسی بیمارستان شمس