گروه آنژیوگرافی و کاردیوگرافی و جراحی قلب

گروه آنژیوگرافی و کاردیوگرافی و جراحی قلب

لیست پزشکان گروه آنژیوگرافی و کاردیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان شمس تبریز

دکتر اکبر مولائی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر بهزاد محمدی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر اصغر فدائی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر امیر حسین علیان

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر مهدی طلوعی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر رضا زره پوش

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر بهمن راستکار همتی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر سعید جودی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر نادر جنگی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر پیمان جمشیدی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر شهرام بیگ زاده

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر محمد احمدی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر سعید یراقی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر رضا ذوالفقاری

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی