هیأت مدیره

هیأت مدیره

 هیأت مدیره بیمارستان شمس

 محمد اسمعیل حجازی(مدیر عامل)

دکتر راهب داوری( رئیس هیئت مدیره)

دکتر علی آستانی گرگری

دکتر حسین غفاری مهر

دکتر اباسعد قره داغی

 

بازرسین:

دکتر محمود بهشتی

دکتر رضا منصور

دکتر لیدا حیدری

مسئول فنی:

دکتر علی آستانی گرگری

blank