معرفی واحد بیماران بین الملل

معرفی واحد بیماران بین الملل

امروزه ارائه خدمات درمانی به بیماران بین الملل در دنیا به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است و بیمارستان های خصوصی گروه پزشکی شمس با توجه به ظرفیت های درمانی مناسب و پزشکان بنامی که دارد و همچنین نیاز مبرم کشورهای همجوار به خدمات درمانی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری سلامت را دارد.

لذا ساماندهی پذیرش و درمان بیماران خارجی یکی از برنامه های مورد توجه این مرکز می باشد.

مسئول واحد بیماران‌بین الملل : دکتر حسن جورابچی

پزشک واحد بیماران بین الملل : دکتر تورج نبئی

پرستار واحد بیماران بین الملل : رناتا مدنی

کارشناس واحد بیماران بین الملل : رباب پذیرش

شماره تماس :  984136583030+

سایت بیمارستان :www.shams-hospital.com

 ایمیل  : info@shams-hospital.com