مدارک پزشکی

مدارک پزشکی

امروزه، اطلاعات به معنی قدرت است و با توجه به اینکه در عصر اطلاعات و پیشرفت های فناورانه به سر می بریم استفاده از نظام های اطلاعاتی، دارای اهمیت بسزایی است. در مقیاس یک مرکز بهداشتی و درمانی، یکی از این نظام ها “مدیریت اطلاعات سلامت” است. از آنجا که اطلاعات پرونده پزشکی با ارزش ترین راهنما در جهت تعیین کیفیت ارائه خدمات و برنامه ریزی و تصمیم گیری می باشد، اهمیت بخش مدارک پزشکی (مدیریت اطلاعات سلامت) به وضوح غیرقابل انکار است. بخش مدارک پزشکی، اطلاعات بیماران را در قالب اوراق کاغذی یا بصورت الکترونیکی گردآوری، ذخیره و بازیابی می کند و نقش مهمی را در تداوم درمان و حمایت قانونی از مرکز درمانی دارد.

 

نقش و اهمیت بخش مدارک پزشکی

حفظ امنیت بیمار

افزایش کیفیت مراقبت و مدارک پزشکی

نظارت بر کاهش خطاهای پزشکی و بالینی

بهبود تصمیم گیری های پزشکی

حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار

حمایت قانونی از بیمار و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی

کمک به فرایندهای پژوهشی و آموزشی

ارائه اطلاعات مربوط به هزینه های درمان

نظارت بر گردش اطلاعات در سطح بیمارستان

 

واحد های تابعه بخش مدارک پزشکی

بخش بایگانی و تحویل پرونده

بخش پاسخگویی به ارباب رجوع جهت پاسخ به مکاتبات سازمانها، ادارات بیمه، درخواست قانونی بیماران

اسکن پرونده های بالینی

کد گذاری بیماریها

امحا پرونده ها

 

اهداف بخش مدارک پزشکی

کنترل کمی و کیفی داده های مراقبت بهداشتی

پاسخگویی مناسب به مراجعین مراجع قانونی

حرکت در جهت تحقق اهداف بیمارستان

تسریع ارائه خدمات به بیماران