خدمات

خدمات :

 • دریافت دستور برنامه کار از سرپرست مربوطه .
 • تهیه شرح وظایف کارکنا ن  تحت سرپرستی  (انبار لوازم  مصرفی ، چاپ وتکثیر ، خدمتگزاران ورانندگان خودرو های دولتی وخصوصی )
 • تعیین نحوه انجام نظافت وتخلیه زباله  ونظارت برنحوه انجام نظافت مراکز وواحد ها .
 • تعیین زمان سم پاشی مراکز وواحد ها برای مقاطع مورد نیاز وپیگیری انجام سمپاشی درزمان تعیین شده براساس نظر کارشناس بهداشت محیط.
 • کنترل تاریخ انقضاء کپسول های آتش نشانی .
 • بازدید از قسمتهای مختلف حسب وظیفه نارسائیهای موجود .
 • تشکیل پرونده برای خودرو های دولتی ونگهداری کلیه  مدارک مربوط خودرو از قبیل سند ماشین،  لوازم یدکی ، لاستیکهای خریداری شده ، تعمیرات انجام شده ، تاریخ برگ های درخواست  وقبض انبار.
 • پیگیری امور بیمه وطرح ترافیک خودرو ها .
 • تهیه چک لیست نحوه نگهداری خودر وهای دولتی ،بررسی ماهیانه خودرو ها وتعیین معایب آنهاا از روی چک لیست وضبط در پرونده .
 • اعلام معایب خودرو ها به رانندگان ، توضیح معایب مشاهده شده هنگام بازدید وراهنمایی پرسنل جهت رفع معایب وارائه آموزش به رانندگان  جهت حفظ خودرو ها .
 • نظارت برعملکرد خودرو های دولتی وشرکتی وآژانسهای موردی وپیگیری اشکالات بوجود آمده .
 • تهیه لیست هزینه سوخت مصرفی وهزینه شست وشو وپنچر گیری خودر وهای دولتی .
 • تهیه وتنظیم اسناد مالی مربوط به وسایل نقلیه شرکتهای خدماتی وآژانسهای موردی .
 • تهیه گزارش هزینه ای مربوط به خودر وهای دولتی به تفکیک خودر و.
 • رسیدگی به تصادفات وتخلفات رانندگان وسایل نقلیه دولتی .
 • تشکیل جلسات با حضور پرسنل تحت سرپرستی وهمکاری وهمفکری با آنها جهت ارتقاء مستمر کیفیت فرایند ها .
 • انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق.