حقوق گیرندگان خدمت

حقوق گیرندگان خدمت

واحد حقوق گیرندگان خدمت

اهداف : ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت

 • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
 • اطلاعات باید به نحومطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
 • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادنه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
 • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد
 • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

کارشناس واحد : رباب پذیرش کارشناس مدیریت بهداشت درمان

وظایف  :

 • بازدید میدانی از بخش ها و واحدها
 • رضایت سنجی از بیماران به صورت ماهانه
 • رضایت سنجی از همراهان به صورت شش ماهه
 • تدوین خط مشی و دستورالعمل های اجرایی حقوق گیرندگان خدمت
 • برگزاری کمیته اخلاق حرفه ای به صورت ماهانه
 • تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و جلب رضایت مراجعین
 • تلاش در جهت تدوین مطالب آموزشی متناسب با نوع بیماری جهت ارتقاء آموزش بیماران

فرآیند کار :

از زمان ورود و بستری بیمار، تیم درمان شامل پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان موظف به رعایت حقوق بیماران بر اساس منشور تدوین شده می باشد. که این حقوق شامل 5 مورد به شرح زیر می باشد :

حق احترام :بیمار می تواند کلیه خدمات درمانی و مراقبتی را به نحو احسن و کامل از کارکنان درمانی بیمارستان طلب نماید و در هر شرایط کارکنان بایستی با حفظ احترام و در شان شخصیت افراد با آنها برخورد نمائید.

حق آگاهی :اعضاء تیم درمان موظف هستند اطلاعات راجع به بیماری و روند درمان را بطور کامل و صحیح در اختیار بیمار و همراهان قرار دهند.

حق انتخاب :بیماران و همراهان می توانند در رابطه با نوع درمان و ادامه درمان و تیم درمانی تصمیم گیرنده باشند. در واقع بیمار و همراهانش تصمیم گیرنده اصلی در خصوص درمان هستند.

حق خلوت :ارائه خدمات مراقبتی و درمانی باید با رعایت اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی بیمار باشد و در صورت نیاز به هرگونه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار از طرف تیم درمانی اخذ رضایت از بیمار و همراهان وی الزامی است.

حق شکایت :بیماران و همراهان باید نسبت به روند رسیدگی به شکایت و سیستم ها و مراجع موجود در بیمارستان آگاهی داشته باشند و کلیه مسئولین مربوطه موظف به پیگیری و رفع شکایات بیمار می باشند.

دریافت اطلاعات

 • منشور حقوق بیماران در کلیه طبقات و بخش هاي بیمارستان نصب و قابل رویت می باشد.
 • بیمارستان با رعایت مقررات پوشش مصوب وزارت بهداشت، شناسایی رده های مختلف کارکنان را برای گیرندگان خدمت تسهیل می نماید.
 • در خصوص روش های تشخیصی و درمانی و نقاط قوت و ضعف و عوارض احتمالی آن به زبان ساده و قابل فهم اطلاع رسانی می نماید.
 • بیمارستان به گیرنده خدمت در خصوص نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضاء اصلی گروه پزشکی در طول درمان، اطلاع رسانی می نماید.
 • در زمان پذیرش درباره خدمات بیمارستان و ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی، بیمه های طرف قرارداد بیمارستان اطلاع رسانی می نماید.
 • بیمارستان به گیرنده خدمت در خصوص خط مشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت اطلاع رسانی می نماید.

مطلوبیت خدمات سلامت

 • بیمارستان به گیرنده خدمت، خدمات سلامت مناسب ارائه می نماید.
 • در موارد اورژانس، بدون توجه به تامین هزینه مراقبت، خدمات سلامت مناسب ارائه می نماید.
 • در صورتی که ارائه خدمات سلامت مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد، پس از ارائه خدمات سلامت ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال گیرنده خدمت به مرکز مجهزتر را فراهم می نماید.

گروههای آسیب پذیر  :

بیمارستان از گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان، بیماران روانی، گیرندگان خدمت مجهول الهویه، معلولان ذهنی و جسمی، افراد بدون سرپرست و دیگر جمعیت های در معرض خطر، به طور مناسب (تجهیزاتی، فیزیکی، ایمنی درمان) حمایت می نماید.

گیرنده خدمت در حال احتضار  :

 1. بیمارستان به گیرنده خدمتی که در مراحل پایانی زندگی است، مراقبت های محترمانه و توام با مهربانی و همدردی ارائه می نماید.
 2. بیمارستان شرایطی فراهم می نماید که گیرنده خدمت در حال احتضار در آخرین لحظات زندگی خویش از مصاحبت و همراهی افرادی که مایل به دیدارشان است برخوردار گردد.

محرمانه بودن اطلاعات

 • بیمارستان اطمینان حاصل می نماید که تنها گیرنده خدمت، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف گیرنده خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند، می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
 • بیمارستان در صورت درخواست گیرنده خدمت، تصویر تمام اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی را در دسترس وی قرار می دهد.

حفظ حریم خصوصی

 • بیمارستان، خدمات سلامت را با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت ارائه می نماید.
 • بیمارستان تمام امکانات لازم جهت تضمین حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت را فراهم می نماید.
 • بیماستان شرایطی را فراهم نموده اسنت که در همه بخشها به خصوص بخشهای مراقبت ویژه، استفاده از پرسنل همگن برای ارائه خدمات به بیماران امکانپذیر باشد.
 • در بیمارستان استفاده از پرسنل همگن، نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و مصدومین باشد.
 • بیمارستان از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند، اطمینان کسب می نماید.

همراه گیرنده خدمت

بیمارستان به گیرنده خدمت اجازه می دهد تا در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد همراه داشته باشد، همراهی یکی از والدین کودک در تمام مرحل درمان حق کودک است مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.

پاسخ به نیازهای عبادی و اعتقادی گیرنده خدمت :

نمازخانه بانوان و آقایان  در قسمت زیرزمین بیمارستان قرار دارد و یک نمازخانه در بخش زنان قرار دارد و در تمام اتاق ها مهر و جانماز و قبله نما مهیا می باشد و همچنین تمام بخشها مجهز به ترالی احیاء می باشد تا در صورت نیاز بیمار اجابت شود.

آموزش :

بیمارستان به گیرنده خدمت آموزش های ضروری را در زمان پذیرش، در طول درمان و در زمان ترخیص ارائه می نماید و پمفلت های آموزشی در مورد تمامی بیماری شایع در دسترس بیماران می باشد.

انتخاب آزادانه و مشارکت

بیمارستان از فراهم بودن امکان انتخاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه گیرنده خدمت مبنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع اطمینان کسب می نماید.

رضایت آگاهانه

 • در بیمارستان یک لیست مشخص از اقدامات و درمان هایی که نیاز به اخذ رضایت کتبی از گیرنده خدمت یا ولی قانونی او دارد، در دسترس است و رضایت آگاهانه بر اساس آن اخذ می شود
 • اطلاعات لازم در زمینه خطرات، محاسن و جایگزین های روش فعلی قبل از اخذ رضایت آگاهانه از گیرنده خدمت به زبان ساده و قابل درک در اختیار گیرنده خدمت قرار می گیرند.
 • در زمان پذیرش نیز رضایت نامه عمومی خدمات مراقبتی از گیرنده خدمت اخذ می شود.

نحوه دریافت هزینه خدمات

دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت، بر اساس قوانین و آیین نامه های موجود انجام می گیرد.

نظام کارآمد رسیدگی به شکایت  :

فرآيند نحوه اعلام شكايات، انتقادات و پیشنهادات در واحد پذيرش، بخش  اورژانس، حسابداري و سالن هاي انتظار و کلیه بخشها بستری و ویژه در معرض ديد گیرندگان خدمت نصب شده است و ضمن آگاهی کارکنان به گیرنده خدمت اطلاع رسانی میکنند.

درصورت وجود خسارت، نسبت به جبران آن اقدامات لازم انجام میشود.

مراجعین می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را به صورت حضوری یا غیرحضوری به روش های ذیل با مدیریت بیمارستان در میان بگذارید.

 1. به صورت کتبی از طریق صندوق های رسیدگی به شکایات
 2. مراجعه حضوری به مسئول رسیدگی به شکایات تماس با شماره تلفن 36564700-0411
 3. تماس از طریق آدرس shekayat@shams-hospital.com

 

سنجش رضایت گیرنده خدمت

 • بیمارستان رضایت گیرنده خدمت را مورد سنجش قرار می دهد.
 • تحلیل نتایج و طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مناسب بر اساس آن انجام می گیرد.