تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی پزشکی 

  

تعریف : مجموعه ای است که در سیستم بیمارستانی وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخص کارایی ، اثر بخشی و رضایت مندی بیماران به عهده دارد .

 

هدف :

  • استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری از تمام قابلیتهای دستگاه 
  • افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زود هنگام 
  • کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر و زمان از کارافتادگی دستگاهها
  • تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران مرتبط با تجهیزات پزشکی 
  • هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیاز های واقعی مرکز