تاسیسات

تاسیسات

 1. انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها
  ۲. تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
  ۳. نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
  ۴. تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
  ۵. انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات
  ۶. محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو
  ۷. سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
  ۸. رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی
  ۹. نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی
  ۱۰. آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات
  ۱۱. شرکت در کمیسیون‌های فنی
  ۱۲. نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
  ۱۳. همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی
  ۱۴. تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
  ۱۵. ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد
  ۱۶. نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان
  ۱۷. کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
  ۱۸. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن
  ۱۹. برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها
  ۲۰. برنامه‌ریزی جهت آموزش و آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد
  ۲۱. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
  ۲۲. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
  ۲۳. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
  ۲۴. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و …)
  ۲۵. انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق