امور مالی

۱. تعریف

  مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد .

۲.ماموریت

 برنامه ریزی بمنظور تهیه و تنظیم دستورالعملها ، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری  در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده .

۳.واحد های مرتبط

 واحدهای درامد ،کارپردازی ،امین اموال ، انبار و ترخیص زیر مجموعه امور مالی هستند.که زیر نظر امور مالی بیمارستان انجام وظیفه می نمایند.

۴.وظایف کلی امور مالی بیمارستان

۱-پرداخت حقوق ومزایای کارکنان

 ۲- پیگیری وصول درآمدهای بیمارستان 

 ۳-پرداخت هزینه های خرید کالا برای بیمارستان 

 ۴-پیگیری وصول اعتبارات مالی مختلف از دانشگاه ونظارت بر چگونگی مصرف آنها میباشد

۵-تهیه ترازهای مالی بیمارستان به صورت ماهیانه وسالیانه

۶-نظارت کامل به واحد انبار و ورود و خروج کالا

۷-رسیدگی به تحقق درآمدها و چگونگی تحمل هزینه ها جهت ثبت حسابداری

۸-ارتباط با بانکهای طرف قرارداد و نظارت بر چگونگی عملکرد آنها در ارتباط با بیمارستان

 ۹-نظارت بر امور مالی مربوط به قراردادهای بیمارستانی در ارتباط با افراد وشرکتها.

۵.مدیر مالی کیست؟

مـدیر مالی « حسابدار حرفه ای » اسـت که دارای « صلاحیت حرفه ای »  بوده وضمن دارا بودن آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی ودانش مدیریت ، در یک یا چند زمینه مشخص مالی نیز متخصص است .

۶.مدیر مالی بیمارستان

خانم نکاحی-کارشناس حسابداری

 ۷.خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات مدیر مالی

 پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .

 همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .

 کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

 کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

 کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

  کنترل گردش و مانده حسابها.