اعتبار بخشی

اعتبار بخشی

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است

اعتبارسنجی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنجی، از طریق ارزیابی،به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند.

اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود.

گروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهند و پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .