استراتژی های کلان بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان

G1  : ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری سلامت

 G2 : ارتقاء وبهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی بیمارستان و اطلاع رسانی 

G3  : ارتقاء و افزایش بهره وری نیروی انسانی و رضایت مندی گیرندگان خدمت

 G4 : توسعه خدمات درمانی و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی

 

اهداف کلان استراتژیک

اهداف کلان استراتژیک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمس تبریز عبارتند از

S1– ارتقاء وبهبود مستمر کیفیتخدماتبا رعایت استانداردهای ایمنی بیمارستان

S2– توسعه و بهبود اطلاع رسانی خدمات تشخیصی و درمانی در زمینه جذب گردشگر ی درمانی

S3– ارتقاء وبهبود رضایتمندی بیماران و همراهان

S4– ارتقاء و توسعه تجهیزات و خدمات درمانی فوق تخصصی (جذب پزشکان) تهیه تجهیزات

S5– بهبود نظام مدیریت اطلاعات و پورتال بیمارستانی 

S6-ارتقاء و افزایش بهره وری نیروی انسانی و واحد های درمانی و اداری بیمارستان