گروه متخصص قلب و عروق

گروه متخصص قلب و عروق

پزشکان این دپارتمان

گروه متخصص قلب و عروق

دکتر جهانبخش صمدی خواه

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
گروه متخصص قلب و عروق

دکتر راهب داوری

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
گروه متخصص قلب و عروق

دکتر ساناز پاکدل

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
گروه متخصص قلب و عروق

دکتر سپیده عطائیه

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
گروه متخصص قلب و عروق

دکتر سید ابوالفضل موسوی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
گروه متخصص قلب و عروق

دکتر سید هادی حکیم

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات