گروه پزشکان عمومی مقیم و بخش اورژانس

گروه پزشکان عمومی مقیم و بخش اورژانس

لیست پزشکان گروه پزشکان عمومی مقیم و بخش اورژانس بیمارستان شمس تبریز

دکتر لاله پاکدل

پزشک بخش اورژانس

دکتر ناصر هارون آبادی

پزشک بخش اورژانس

دکتر آرمین موسوی

پزشک بخش اورژانس

دکتر رضا فاتح

پزشک بخش اورژانس

دکتر داود جبرئیلی

پزشک بخش اورژانس

دکتر بهزاد خاماچی

پزشک بخش اورژانس

دکتر رضا یونس پور

پزشک بخش اورژانس

دکتر تورج نبیی

پزشک بخش اورژانس

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی