گروه آنکولوژی و شیمی درمانی

گروه آنکولوژی و شیمی درمانی

لیست پزشکان گروه آنکولوژی و شیمی درمانی بیمارستان شمس تبریز

دکتر رضا خلیلی دیزج

فوق تخصص خون(انکولوژی)

دکتر سید هادی چاوشی

فوق تخصص خون(انکولوژی)

دکتر علی اصفهانی

فوق تخصص خون(انکولوژی)

دکتر ایرج اسودی

فوق تخصص خون(انکولوژی)

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی