معرفی واحد بهبود کیفیت

معرفی واحد بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت بیمارستان گروه پزشکی شمس

رئیس واحد : دکتر بهزاد اشرفی متخصص بیهوشی

مسئول اعتبار بخشی آقای اکبر جوان دانشجوی دکترای مدیریت بهداشت و درمان

کارشناسان : رباب پذیرش کارشناس مدیریت بهداشت و درمان- زهره رضایی کارشناس مدیریت بهداشت و درمان

معرفی واحد:

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد.

شرح وظایف و مسئولیت ها:

 1. تدوین و بازنگری برنامه استراتژيك بيمارستان
 2. هماهنگی با مدیران ارشد بیمارستان در خصوص تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک
 3. هماهنگی در تدوین بیانیه های سازمان شامل چشم انداز، ماموریت ها و ارزشها
 4. هدایت و هماهنگی بین واحدها در اجرای اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی
 5. مشاركت در تدوين برنامه بهبود كيفيت و ايمني بيماران
 6. دارا بودن نقش محوری و تیم سازی ارتقاء کیفیت بیمارستان
 7. تعيين ايمني بيمار و ارتقاي مستمر كيفيت به عنوان اولويت هاي استراتژيك بيمارستان و نظارت بر اجراي آن در قالب برنامه عملياتي در كل بيمارستان
 8. نظارت بر اجراي برنامه عملياتي مناسب در كل بيمارستان براي بهبود كيفيت و ايمني بيمار و دستيابي به اهداف استراتژيك بيمارستان
 9. نظارت برتعيين و تحليل شاخصهاي كليدي و انجام اقدامات اصلاحي بر اساس آنها در تمام بخشها و واحدهاي بيمارستان
 10. نظارت بر انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی موجود به منظور اصلاح سیستم ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف، ماموریت ها و وظایف محوله
 11. پیگیری جهت تطبیق امور بیمارستان با توجه به استانداردهای اعتباربخشی
 12. بازديد منظم مديريتي به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني بيمار ، شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت ها
 13. شناسایی و تدوین و مستندسازی فرآیندهای بیمارستان
 14. برگزاری جلسات تيم مديريت اجرايي به طور منظم و حداقل ماهانه و پیگیری مصوبات آن