با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

تعرفه هتلینگ

نرخ تخت روز  و تعرفه های خدماتی بیمارستان گروه پزشکی شمس در سال 1397

نوع اتاق

تعرفه بیمه شدگان

تعرفه شخصی

نرخ تخت

سهم سازمان

سهم بیمار

نرخ همراه

نرخ تخت

نرخ همراه

یک تخته

7،600،000

1،582،000

6،018،000

800،000

7،600،000

800،000

دو تخته

5،500،000

1،582،000

3،918،000

800،000

5،500،000

800،000

سه تخته

3،900،000

1،582،000

2،318،000

800،000

3،900،000

800،000

چهار تخته و بیشتر

3،900،000

1،582،000

2،318،000

800،000

3،900،000

800،000

نوزادان

2،800،000

792،000

2،008،000

-

2،800،000

-

انکوباتور

4،000،000

1،108،000

2،892،000

-

4،000،000

-

NICU

14،000،000

7،342،000

6،658،000

-

14،000،000

-

CCU

9،000،000

3،671،000

5،329،000

-

9،000،000

-

ICU

14،000،000

7،342،000

6،658،000

-

14،000،000

-

ICUجنرال

14،000،000

7،342،000

6،658،000

-

14،000،000

-

PCCU

7،000،000

2،879،000

4،121،000

800،000

7،000،000

800،000