با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

هیأت مدیره بیمارستان شمس:

دکتر فیروز طاهری: مدیرعامل

دکتر سعید پناهی: رئیس هیأت مدیره

دکتر رحیم دریانی: عضو هیأت مدیره

دکتر یوسف بیت الله: عضو هیأت مدیره

دکتر اکبر فرزان نیا: عضو هیأت مدیره

 

بازرسین:

دکتر هوشنگ کوششی

دکتر محمد حیدرلو

دکتر محمدعلی دیلمقانی

 

مسئول فنی:

دکتر اکبر فرزان نیا

دکتر بهزاد اشرفی - جانشین مسئول فنی